บทความรู้

ข้อดี ข้อเสีย
พลาสติกชีวภาพ ?

 

Ads_compostable plastic.jpg

พลาสติก Compostable ข้อดี ข้อเสีย❓🤔

“พลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ (compostable plastic)” เป็นพลาสติกที่สามารถสลายตัวได้ตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ เพราะผลิตจากธรรมชาติ 100% ไม่มีพลาสติกปนอยู่เลย วัตถุดิบหลักมาจากพืช เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น 🌽🌿  แอดวานซ์ไบโอเป็นผู้นำเทคโนโลยี Nature  ซึ่งได้รับการรับรอง ASTM D6400 เพื่อผลิตพลาสติกรักษ์โลกรุ่นนี้ โดยที่คุณสมบัติการใช้งาน ความแข็งแรง ทนทานเหมือนพลาสติกทั่วไป จุดเด่นที่สุดคือสามารถเริ่มย่อยสลายได้ตั้งแต่ 6 เดือนหลังจากทิ้ง เทียบกับพลาสติกทั่วไปที่ใช้เวลายาวนานกว่า 450 ปี  การย่อยสลายของพลาสติก Compostable เป็นการย่อยสลายแบบ 100% Biodegradable  โดยใช้ได้ทั้งวิธีการหมักปุ๋ยแบบครัวเรือนและแบบอุตสาหกรรม ทำให้ย่อยสลายร่วมกับขยะมูลฝอยประเภทเศษอาหารได้ในสภาวะที่เหมาะสม กลายเป็นชีวมวล ไม่เป็นพิษต่อดิน ไม่เป็นไมโครพลาสติก ไม่มีสิ่งตกค้างในธรรมชาติ แหล่งน้ำ ทะเล ให้เกิดการปนเปื้อนและกลับเข้าสู่ร่างกายเป็นอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์ ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก เป็นพลาสติกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน 

📌 ข้อดี
- ผลิตจากพืช 100% ไม่มีพลาสติกเจือปน
- ย่อยสลายได้โดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว 
- เริ่มย่อยสลายได้ตั้งแต่  6 เดือนหลังจากทิ้ง
- ย่อยได้ทั้งในระบบหมักแบบอุตสาหกรรม และครัวเรือน
- ไม่เหลือเป็นไมโครพลาสติก 
- ช่วยลดปริมาณขยะบนโลก
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

📌 ข้อเสีย
- ราคาแพงกว่าพลาสติกทั่วไปมาก
- ต้นทุนการผลิตสูง
- ยังไม่สามารถย่อยสลายในทะเลได้

เนื่องจาก Compostable plastic ผลิตจากพืช 100% จึงมีราคาสูงกว่าพลาสติกทั่วไปค่อนข้างมาก และมี shelf life การใช้งานที่สั้นเพียง 1 ปี แต่ผลประโยชน์จากการย่อยสลายได้ 100% อย่างรวดเร็วและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานอย่างแน่นอน 🌿 ถือเป็นคำตอบในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

—--------------------------------------

#พลาสติกรักษ์โลกต้องAdvanceBIOเท่านั้น #AdvanceBIOผู้นำด้านพลาสติกย่อยสลาย #บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก #บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ #บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย #NatureX #Biodegradable #Compostable