image01.png

vision

: beyond less waste is go green

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่าน เราคือผู้นำ ผลักดัน และรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

โดยการนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ผ่านกระบวนการจัดการขยะ ทั้งในเรื่องการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ หลีกเลี่ยงการใช้งาน และที่สำคัญไปกว่านั้น คือ “การคืนกลับสู่โลกให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด” เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ” และไม่เพียงแต่ย่อยสลายได้เท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงวิธีการย่อยสลายอย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์นั้นสามารถรองรับกับการใช้งานของผู้บริโภคได้จริง เพราะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียงแค่ขยะที่น้อยลง แต่เป็นสังคมสีเขียวที่น่าอยู่มากขึ้น

mission

: more than a product is a good life

01

แอดวานซ์ไบโอ เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าทั้งในเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเราจะเป็นผู้นำเทรนด์ต่าง ๆ จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

02

แอดวานซ์ไบโอ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และบริการที่เป็นมิตร ด้วยราคาที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชิวิตของผู้บริโภคให้น้อยที่สุด

03

แอดวานซ์ไบโอ เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการถูกทำลายที่ผ่านมา

04

แอดวานซ์ไบโอสื่อสารข้อมูลตามหลักวิชาการ เป็นกลาง และเป็นจริง รวมไปถึงจะปลูกฝังให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านทางออกที่ทำได้ง่ายและเกิดขึ้นได้เร็ว เพื่อทำให้สังคมที่ น่าอยู่ขึ้นและเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ

image02.png
food-box.png
cup.png

แอดวานซ์ไบโอไทม์ไลน์

2548.png
พ.ศ. 2548

ตั้งแต่ปี 2548 แอดวานซ์ไบโอ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของนักธุรกิจที่ต้องการสร้างสิ่งดี ๆ คืนสู่โลก สู่สังคม โดยเล็งเห็นว่าสิ่งแวดล้อมถูกทำร้ายมากขึ้นทุกวันจากวิถีที่แปรเปลี่ยนไป พลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก จากคุณสมบัติที่ทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูก แต่ช่วงชีวิตที่ยาวนานถึง 450 ปี จึงจะย่อยสลายได้นั้นมีส่วนก่อให้เกิดผลเสีย เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อมวลมนุษยชาติและแน่นอน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของพวกเราเอง

Read More
2551.png
พ.ศ. 2551

ด้วยเหตุนี้  จึงเป็นที่มาของความพยายามศึกษาและคิดค้นกระบวนการที่ทำให้พลาสติกย่อยสลายได้เร็วขึ้น ด้วยราคาที่เกิดได้จริงในเชิงพาณิชย์ จึงเกิดเป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการนำธรรมชาติมาทดแทนพลาสติก ในหลากหลายรูปแบบ โดยการนำแร่ธาตุจากธรรมชาติ กับพืชผลทางการเกษตร นำมาขึ้นรูปด้วยโพลีเมอร์ได้ในปี 2551 คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น แตกต่างจากพลาสติกทั่วไป คือ เมื่อเลิกใช้งานแล้วนำไปทิ้งนอกอาคาร จะสามารถย่อยสลายกลับสู่ธรรมชาติได้เองภายใน 6-12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้อน ความชื้น ออกซิเจน แรงปะทะจากเม็ดฝน แรงลม และค่าph ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่

Read More
2561.png
พ.ศ. 2561

“แอดวานซ์ไบโอ” ผ่านยุคบุกเบิก ยุคพัฒนา จนเข้าสู่ยุคสากลในปี 2556 เราเป็นส่วนหนึ่งใน 19 ประเทศทั่วโลก ณ วันนี้ ปี 2561 ยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เราคือผู้นำด้านพลาสติกย่อยสลายครบวงจร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม สินค้าที่ได้รับมาตรฐานสากลจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกว่าปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างแท้จริง

Read More
2561.png
พ.ศ. 2563

“แอดวานซ์ไบโอ” ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10,000 ราย ที่เข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


“แอดวานซ์ไบโอ” ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจสานต่อตามเจตนารมณ์ของผู้บริหาร โดยให้ความสำคัญด้าน R&D เพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ต้องอยู่บนพื้นฐานการใช้งานได้จริงในรูปแบบที่ทันสมัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Read More

เทคโนโลยี

พลาสติกรักษ์โลก

world.svg
Compostable
plant.svg
Bio-Based
analysis.svg
Environmentally Degradable
world.svg
Compostable
plant.svg
Bio-Based
analysis.svg
Environmentally Degradable
Compostable

พลาสติกชีวภาพ

ที่เกิดจากพืช

ผลิตภัณฑ์ ADVANCE BIO

"รักโลกที่สุด คือสิ่งนี้" 

เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด ในการใช้ธรรมชาติมาทดแทนพลาสติก จึงทำให้ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกอยู่เลย ถ้ารักโลกสุด ๆ ตัวนี้คือ คำตอบ


มาตรฐานการย่อยลาย

Home compost (AS 5810, NF T 51-800) และ
 Industrial compost (ASTM D6400*)
*ตามมาตรฐาน ASTM D6400 Aerobically
Composted in Municipal or Industrial Facilities

ย่อยที่ไหนได้บ้าง

ย่อยสลายได้โดยวิธีการหมักปุ๋ยแบบครัวเรือน
และแบบอุตสาหกรรม

ราคา

ราคาเพิ่มกว่าพลาสติกปกติ 200-500%

image04.png
bear04.png
Bio-Based

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ

ที่มีส่วนผสมจากพืช 20% ขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์ ADVANCE BIO

“รักษ์โลกด้วย แถมได้ช่วยชุมชน”

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่อุดหนุนมันสำปะหลังจากชาวไร่ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน แล้วพัฒนากระบวนการผลิตที่ปลดปล่อยแก๊สเรื่อนกระจกน้อยกว่าปกติถึง 50% จนเป็นพลาสติกเดียวในโลกที่ได้รับรางวัล Social And Fair Trade จากสวิตเซอร์แลนด์ Flourish prize by Unilever

Ecoplas ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผสมผสานแป้งมันสำปะหลัง 60% ให้เข้ากับโพลิเมอร์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน สามารถขึ้นรูปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การเลือก Ecoplas สร้างความมั่นใจให้กับคุณว่าได้เลือกที่จะรักษ์ทั้งโลก และชุมชนการเกษตรไปพร้อมกัน

(สินค้ามาตรฐานปัจจุบันเป็นประเภทของเอกสาร สามารถสั่งผลิตได้ กรณีทำเป็นสินค้าอื่น ๆ)


มาตรฐานการย่อยสลาย

ASM D6866**
**ตามมาตรฐาน ASTM 6866 Determining the Biobase Content

ย่อยที่ไหนได้บ้าง

บ่อฝังกลบขยะ

ราคา

ราคาเพิ่มกว่าพลาสติกปกติ 50-100%

image05.png
bear5.png
Environmentally Degradable

พลาสติกที่ผสมกับแร่ธาตุ

ทางธรรมชาติกับทางการเกษตรพืชผล

ผลิตภัณฑ์ Advance Bio

BIO Mat. เริ่มต้นที่จะช่วยโลกง่ายๆต้องตัวนี้เลย

นวัตกรรมล่าสุดในการนำแร่ธาตุจากธรรมชาติมาผนวกกับพืชผลทางเกษตรแล้วนำมาขึ้นรูปด้วยโพลิเมอร์ สามารถขึ้นรูปภาชนะชนิดต่าง ๆ ได้ อย่างหลากหลายเหมือนพลาสติกเกรด A ทั่วไป

ข้อดี 3 ข้อหลักของ BIO Mat. ดังนี้

  1. กำจัดง่าย: สามารถกำจัดพลาสติกได้ตามแบบวิธีบ่อฝังกลบขยะ (ประเทศไทยใช้วิธีแบบบ่อฝังกลบขยะ)
  2. ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่เป็นแค่ไมโครพลาสติก (Micro Plastic) เพราะโมเลกุลของพลาสติกจะเล็กลงจนสามารถย่อยสลายทางชีวภาพต่อได้ (Biodegrade)
  3. รีไซเคิลได้: สามาถนำมารวมกับพลาสติกทั่วไป ประเภทเดียวกันไม่ต้องแยกออกมา

มาตรฐานการย่อยสลาย

ASTM 6954***

ASTM D5338 ***ตามมาตรฐาน ASTM6954 Degrade in the environment by a combination of Oxidation and biodegradation

*** ตามมาตรฐาน ASTM D5338 Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials under Controlled Composting Conditions, Incorporating Thermophilic Temperatures

ย่อยที่ไหนได้บ้าง?

ย่อยได้ในบ่อฝังกลบขยะ หรือย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

image06.png
bear6.png