image01.png

vision

: beyond less waste is go green

ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่าน เราคือผู้นำ ผลักดัน และรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

โดยการนำเสนอแนวคิดต่าง ๆ ผ่านกระบวนการจัดการขยะ ทั้งในเรื่องการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ หลีกเลี่ยงการใช้งาน และที่สำคัญไปกว่านั้น คือ “การคืนกลับสู่โลกให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด” เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า “บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ” และไม่เพียงแต่ย่อยสลายได้เท่านั้น แต่เรายังคำนึงถึงวิธีการย่อยสลายอย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์นั้นสามารถรองรับกับการใช้งานของผู้บริโภคได้จริง เพราะสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เพียงแค่ขยะที่น้อยลง แต่เป็นสังคมสีเขียวที่น่าอยู่มากขึ้น

mission

: more than a product is a good life

01

แอดวานซ์ไบโอ เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าทั้งในเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเราจะเป็นผู้นำเทรนด์ต่าง ๆ จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

02

แอดวานซ์ไบโอ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และบริการที่เป็นมิตร ด้วยราคาที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงต้นทุนที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชิวิตของผู้บริโภคให้น้อยที่สุด

03

แอดวานซ์ไบโอ เป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการทำลายสิ่งแวดล้อม และจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจากการถูกทำลายที่ผ่านมา

04

แอดวานซ์ไบโอสื่อสารข้อมูลตามหลักวิชาการ เป็นกลาง และเป็นจริง รวมไปถึงจะปลูกฝังให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านทางออกที่ทำได้ง่ายและเกิดขึ้นได้เร็ว เพื่อทำให้สังคมที่ น่าอยู่ขึ้นและเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของมวลมนุษยชาติ

image02.png
food-box.png
cup.png

แอดวานซ์ไบโอไทม์ไลน์

2548.png
พ.ศ. 2548

ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารที่ต้องการสร้างสิ่งดีๆคืนสู่โลกและสังคม จึงได้ก่อตั้งแอดวานซ์ไบโอขึ้นในปี 2548 โดยเล็งเห็นว่าสิ่งแวดล้อมถูกทำร้ายมากขึ้นทุกวันจากวิถีที่แปรเปลี่ยนไป พลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก จากคุณสมบัติที่ทนทาน น้ำหนักเบา ราคาถูก แต่ช่วงชีวิตที่ยาวนานถึง 450 ปี จึงจะย่อยสลายได้นั้นมีส่วนก่อให้เกิดผลเสีย เป็นส่วนหนึ่งในการเกิดภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อมวลมนุษยชาติและแน่นอน ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของพวกเราเอง

Read More
2551.png
พ.ศ. 2551

ด้วยเหตุนี้  จึงเป็นที่มาของความพยายามศึกษาและคิดค้นกระบวนการที่ทำให้พลาสติกย่อยสลายได้เร็วขึ้น ด้วยราคาที่เกิดได้จริงในเชิงพาณิชย์ จึงเกิดเป็นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการนำธรรมชาติมาทดแทนพลาสติก ในหลากหลายรูปแบบ โดยการนำแร่ธาตุจากธรรมชาติ กับพืชผลทางการเกษตร นำมาขึ้นรูปด้วยโพลีเมอร์ได้ในปี 2551 คุณสมบัติพิเศษที่โดดเด่น แตกต่างจากพลาสติกทั่วไป คือ เมื่อเลิกใช้งานแล้วนำไปทิ้งนอกอาคาร จะสามารถย่อยสลายกลับสู่ธรรมชาติได้เองภายใน 6-12 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้อน ความชื้น ออกซิเจน แรงปะทะจากเม็ดฝน แรงลม และค่าph ที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่

Read More
2561.png
พ.ศ. 2561

“แอดวานซ์ไบโอ”ผ่านยุคบุกเบิก ยุคพัฒนา จนเข้าสู่ยุคสากลในปี2556 เราเป็นส่วนหนึ่งใน 19 ประเทศทั่วโลก ณ วันนี้ ปี 2561 ยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เราคือผู้นำด้านพลาสติกย่อยสลายครบวงจร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย เน้นคุณภาพ ราคาเหมาะสม สินค้าที่ได้รับมาตรฐานสากลจากยุโรป และสหรัฐอเมริกา และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกว่าปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างแท้จริง

Read More
2561.png
พ.ศ. 2563

“แอดวานซ์ไบโอ” ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10,000 ราย ที่เข้าร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ผ่านผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้จริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 


“แอดวานซ์ไบโอ” ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจสานต่อตามเจตนารมณ์ของผู้บริหาร โดยให้ความสำคัญด้าน R&D เพื่อที่จะศึกษาค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ต้องอยู่บนพื้นฐานการใช้งานได้จริงในรูปแบบที่ทันสมัย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

Read More

เทคโนโลยี

พลาสติกรักษ์โลก

analysis.svg
BIO Mat.
plant.svg
Ecoplas
world.svg
NatureX
analysis.svg
BIO Mat.
plant.svg
Ecoplas
world.svg
NatureX
BIO Mat.

พลาสติกที่ผสมกับแร่ธาตุ

ทางธรรมชาติกับทางการเกษตรพืชผล

ผลิตภัณฑ์ ADVANCE BIO

BIO Mat. เริ่มต้นที่จะช่วยโลกง่ายๆต้องตัวนี้เลย

นวัตกรรมล่าสุดในการนำแร่ธาตุจากธรรมชาติมาผนวกกับพืชผลทางเกษตรแล้วนำมาขึ้นรูปด้วยโพลิเมอร์ สามารถขึ้นรูปภาชนะชนิดต่าง ๆ ได้ อย่างหลากหลายเหมือนพลาสติกเกรด A ทั่วไป

ข้อดี 3 ข้อหลักของ BIO Mat. ดังนี้

  1. กำจัดง่าย: สามารถกำจัดพลาสติกได้ตามแบบวิธีบ่อฝังกลบขยะ (ประเทศไทยใช้วิธีแบบบ่อฝังกลบขยะ)
  2. ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่เป็นแค่ไมโครพลาสติก (Micro Plastic) เพราะโมเลกุลของพลาสติกจะเล็กลงจนสามารถย่อยสลายทางชีวภาพต่อได้ (Biodegrade)
  3. รีไซเคิลได้: สามาถนำมารวมกับพลาสติกทั่วไป ประเภทเดียวกันไม่ต้องแยกออกมา

มาตรฐานการย่อยลาย

ตามมาตรฐาน ASTM 6954 Degrade in the environment by a combination of Oxidation and biodegradation

ตามมาตรฐาน ASTM D5338 Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials under Controlled Composting Conditions, Incorporating Thermophilic Temperatures

ย่อยที่ไหนได้บ้าง

ย่อยได้ในบ่อฝังกลบขยะ 

ราคา

ราคาเพิ่มกว่าพลาสติกปกติ 5-10%

image06.png
bear6.png
Ecoplas

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ

ที่มีส่วนผสมจากพืช 20% ขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์ ADVANCE BIO

“รักษ์โลกด้วย แถมได้ช่วยชุมชน”

นวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่อุดหนุนมันสำปะหลังจากชาวไร่ ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน แล้วพัฒนากระบวนการผลิตที่ปลดปล่อยแก๊สเรื่อนกระจกน้อยกว่าปกติถึง 50% จนเป็นพลาสติกเดียวในโลกที่ได้รับรางวัล Social And Fair Trade จากสวิตเซอร์แลนด์ Flourish prize by Unilever

Ecoplas ใช้เทคโนโลยีพิเศษในการผสมผสานแป้งมันสำปะหลัง 60% ให้เข้ากับโพลิเมอร์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน สามารถขึ้นรูปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การเลือก Ecoplas สร้างความมั่นใจให้กับคุณว่าได้เลือกที่จะรักษ์ทั้งโลก และชุมชนการเกษตรไปพร้อมกัน

(สินค้ามาตรฐานปัจจุบันเป็นประเภทของเอกสาร สามารถสั่งผลิตได้ กรณีทำเป็นสินค้าอื่น ๆ)


มาตรฐานการย่อยสลาย

ASM D6866**
**ตามมาตรฐาน ASTM 6866 Determining the Biobase Content

ย่อยที่ไหนได้บ้าง

บ่อฝังกลบขยะ

ราคา

ราคาเพิ่มกว่าพลาสติกปกติ 50-100%

image05.png
bear5.png
NatureX

พลาสติกชีวภาพ

ที่เกิดจากพืช

ผลิตภัณฑ์ ADVANCE BIO

"รักโลกที่สุด คือสิ่งนี้" 

เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด ในการใช้ธรรมชาติมาทดแทนพลาสติก จึงทำให้ไม่มีส่วนผสมของพลาสติกอยู่เลย ถ้ารักโลกสุด ๆ ตัวนี้คือ คำตอบ


มาตรฐานการย่อยลาย

Home compost (AS 5810, NF T 51-800) และ
 Industrial compost (ASTM D6400*)
*ตามมาตรฐาน ASTM D6400 Aerobically
Composted in Municipal or Industrial Facilities

ย่อยที่ไหนได้บ้าง

ย่อยสลายได้โดยวิธีการหมักปุ๋ยแบบครัวเรือน
และแบบอุตสาหกรรม

ราคา

ราคาเพิ่มกว่าพลาสติกปกติ 200-500%

image04.png
bear04.png