บทความรู้

4Rs Concept

4-R-Concept.jpg

แนวคิด 4 R

เมื่อพูดถึงพฤติกรรมช่วยสิ่งแวดล้อม คนมักนึกถึงหลัก 3R คือ
Reduce (ลดการใช้)
Reuse (ใช้ซํ้า)
Recycle (รีไซเคิล)

แต่ปัจจุบัน ยังมีอีก R หนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน
คือ การทําให้สิ่งของ หรือพลาสติกสามารถย่อยสลายกลับคืน
สู่ธรรมชาติหรือที่เรียกว่า “Return to Earth

ทั้งนี้ พลาสติกย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ(EDP) ก็เป็น
นวัตกรรมหนึ่งที่สร้างขึ้นอยู่บนหลัก Return to Earth หรือ
ย่อยสลายได้ง่าย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง