บทความรู้

เปลี่ยน ขยะล้นเมือง

ให้เป็น พลังงานของโลก

"Waste to Energy" ทางเลือก เพื่อจัดการขยะ;)

ขยะ.jpg
เปลี่ยน "ขยะล้นเมือง" ให้เป็น "พลังงานของโลก"

ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยนั้นยังคงเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่และต้องการการแก้ไข จากข้อมูลล่าสุดของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยนั้นปี 2565 มีปริมาณ 25.70 ล้านตัน ซึ่งพบว่าขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไปอย่างไม่ถูกต้อง และขยะมูลฝอยตกค้าง มีปริมาณรวมกันถึง 17.01 ล้านตัน ซึ่งเกิดจากสาเหตุมากมายเช่น จำนวนขยะที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนประชากรที่มากขึ้น และ ระบบการจัดการขยะที่ยังไม่ดีพอ เป็นต้น

"Waste to Energy" จึงเป็นอีก1ทางเลือก เพื่อจัดการกับขยะมูลฝอยที่ล้นเมือง ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อให้ได้พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน

ซึ่งข้อดีของกระบวนการนี้ก็คือ เราจะได้พลังงานทดแทนในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน เชื้อเพลิงอัดแท่ง และเชื้อเพลิงในรูปแบบอื่นๆมาใช้ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินและน้ำมัน โดยการนำขยะล้นเมือง ที่สามารถเผาไหม้ได้ ไม่ว่าจะเป็นขยะจากแหล่งอุตสาหกรรม , เกษตรกรรม , ชุมชน รวมไปถึงขยะจากครัวเรือนมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ดังนั้นการแยกขยะให้เป็นหมวดหมู่ตั้งแต่ครัวเรือน จึงเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญและร่วมด้วยช่วยกันแยกประเภทของขยะก่อนการนำไปทิ้งนอกครัวเรือนทุกครั้ง

นอกจากจะมีข้อดี แต่ก็ยังคงมีข้อเสียที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องมลพิษทางอากาศและการเกิดฝุ่นขี้เถ้า จากกระบวนการเผาไหม้ในโรงงาน ซึ่งประกอบด้วยโลหะหนัก และสารที่อาจเป็นอันตรายอื่นๆ ส่งผลเสียด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนโดยรอบ รวมถึงความเหมาะสมของขยะมีจำกัด เพราะขยะบางประเภทไม่สามารถนำไปแปรรูปอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานได้

ดังนั้น การจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้ และการควบคุมอย่างโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันผลักดัน ภายใต้การกำกับดูแลของหน่อยงานภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง

#ขยะล้นเมือง #การแยกขยะ #ขยะ #พลังงานทดแทน #WasteToEnergy #AdvanceBio

ผู้เขียน : ADVANCE BIO